دکتر پیمان صالحی- متخصص کلیه و ناباروریدکتر پیمان صالحی- متخصص کلیه و ناباروری
فراموشی پسورد؟

برنامه هفتگی

نوبتدکتر /شیفت صبحدکتر /ساعت حضورساعات پذیرش
شنبه حضور در بیمارستان و اتاق عمل حضور در مطب شهرک سلامت15:00-21:00از ساعت 10 صبح لغایت2 بعد ظهر تماس تلفنی

تماس بگیرید


نوبت دهی آنلاینیک شنبه حضور در بیمارستان و اتاق عمل حضور در مطب شهرک سلامت15:00-21:00از ساعت 10 صبح لغایت2 بعد ظهر تماس تلفنی

تماس بگیرید


نوبت دهی آنلایندو شنبهاز ساعت 10 صبح لغایت2 بعد ظهر تماس تلفنی

تماس بگیرید


نوبت دهی آنلاینسه شنبه حضور در بیمارستان و اتاق عمل حضور در مطب شهرک سلامت15:00-21:00از ساعت 10 صبح لغایت2 بعد ظهر تماس تلفنی

تماس بگیرید


نوبت دهی آنلاینچهار شنبهحضور در مطب حکیم نظامی10:30-15:00از ساعت 10 صبح لغایت2 بعد ظهر تماس تلفنی

تماس بگیرید


نوبت دهی آنلاینپنج شنبهاز ساعت 10 صبح لغایت2 بعد ظهر تماس تلفنی

تماس بگیرید


نوبت دهی آنلاینجمعهنوبت داده نمیشود.