سنگهای سیستم ادراری

سنگهای سیستم ادراری درد ناشی از سنگ های سیستم ادراری یکی از شدیدترین دردهایی است که یک فرد ممکن است تجربه نماید. در برخی موارد علت ایجاد سنگ نقص های ژنتیکی است اما در بسیاری موارد رژیم غذایی در ایجاد سنگ کلیه یا مثانه و بزرگتر شدن آن نقش دارد. سنگ کلیه در مردان و […]