عللل لگنی ناباروری خانم ها

عفونت لگن:(PID) التهاب و عفونت دستگاه تناسلی فوقانی می باشدکه شامل درگیری اندومتر لوله وپریتوئن می باشد. به طور شایع میکروارگانیسم های امیزشی مثل نایسریا گنوره وکلامیدیا تراکوماتیس سبب ایجاد PIDمیشوند.میکروارگانیسم هایی که در واژن یافت می شوند مثل واژینوز باکتریال نیز موثر است.با شیوع کمتر پاتوژنهای دستگاه تنفسی مثل هموفیلوس انفولانزا وپنوموکک نیز می […]

علل مربوط به لوله های رحمی

علل مربوط به لوله های فالوپ انسداد لوله های رحمی در نازایی تعریف :هر نوع گرفتگی در لوله های فالوپ (حامل تخم بارور شده به رحم) و بروز مانع جهت عبور اسپرم ها برای ترکیب با تخمک، این عارضه را باعث می شود. هر نوع آسیب یا انسداد در لوله فالوپ به مفهوم مشکلات باروری […]

علل رحمی

فیبروم رحم : تعریف فیبروم های رحم ، رشد های غیر سرطانی رحم هستند که اغلب در سنین تولید مثل فرد به وجود می آیند.فیبروم رحم با افزایش خطر سرطان رحم همراه نیست ولی در مریض هایی که فیبروم رشد سریعی دارد و یا فیبروم آنها حین یائسگی رشد کرده است ، بایستی احتمال فیبروم […]

علل تخمدانی

علل ناباروری در خانم ها A4 اختلال تخمک گذاریA4a مسوول 30 تا 40 درصد تمام موارد نازایی می باشد که شامل فقدان کامل تخمک گذاری یا کاهش دفعات تخمک گذاری می باشد. در صورت وجود امنوره ،اولیگومنوره،پلی منوره یا خونریزیهای ناشی از اختلال عملکرد رحم ،اختلال تخمک گذاری مطرح می شود. مدت طبیعی سیکل قاعدگی […]