اختلال ارگاسم در زنان

از نظر فيزيولوژيك ارگاسم به معناي رسيدن به اوج لذت جنسي است. رسيدن به اوج لذت جنسي مرحله پس از تهييج جنسي است و در واقع قبل از رسيدن به مرحله ارگاسم، مرحله برانگيختگي بايد كامل شود و مشكل اساسي در اكثر بيماران آن است كه افراد در مرحله برانگيختگي باقي مانده و نمي‏توانند به […]

اختلال میل جنسی خانم ها

• اختلال علاقه/ برانگیختگی جنسی در گذشته، دو تشخيص عمده براي مردان و زناني كه دچار کم میلی جنسی بودند، مطرح بود: 1ـ اختلال كاهش تمايل جنسي 2ـ بيماري انزجار از روابط جنسي. تفاوت مطرح شده بين اين دو در ميزان شدت عواطف و احساسات فرد نسبت به تنفر از روابط جنسي در نظر گرفته […]