آزمایش های تشخیصی ناباروی آقایان تکمیلی

به طور کلی آزمایش های تشخیصی ناباروری آقایان به دو دسته کلی زیر تقسیم میشوند ما در این مقاله قصد داریم به آزمایش های تشخیصی ناباروری آقایان به صورت تکمیلی بپردازیم. آزمایش های تشخیصی اولیه آزمایش های تشخیصی تکمیلی آزمایش های تکمیلی تست های ارزیابی آسیب DNA اسپرم (DFI=DNA Fragmentation Index): در برخی موارد بنا [...]

آزمایش های تشخیصی ناباروری آقایان اولیه

به طور کلی آزمایش های تشخیصی ناباروری آقایان به دو دسته کلی زیر تقسیم میشوند ما در این مقاله قصد داریم به آزمایش های تشخیصی ناباروری آقایان به صورت اولیه بپردازیم. آزمایش های تشخیصی اولیه آزمایش های تشخیصی تکمیلی آزمایش های تشخیصی اولیه: آزمایش آنالیز منی یا اسپرموگرام یا Semen Analysis: در بررسی توانایی باروری [...]